Lepinguvälised võlasuhted

Ava otsing
  1. EESÕNA
  2. 1. Lepinguväliste võlasuhete õiguse üldiseloomustus
   1. 1.1. Võlaõigus, võlasuhted ja nende liigid
   2. 1.2. Lepinguväliste võlasuhete õiguse ja avaliku õiguse piiritlemine
   3. 1.3. Lepinguõiguse ja lepinguväliste võlasuhete õiguse eristamine, erinevused ning seosed
  3. 2. Tasu avaliku lubamise õigus
   1. 2.1. Tasu avaliku lubamise õiguse üldiseloomustus
   2. 2.2. Tasu avalikust lubamisest tuleneva nõude eeldused
    1. 2.2.1. Tasu avaliku lubamise tehing
    2. 2.2.2. Teo tegemine
   3. 2.3. Tasulubaduse tagasivõtmine ja muutmine
   4. 2.4. Konkurss
    1. 2.4.1. Konkursi üldiseloomustus
    2. 2.4.2. Konkursi korraldaja otsustused, kohustused ja vastutus
   5. 2.5. Tasu avaliku lubamise õiguse seosed teiste instituutidega
   6. 2.6. Tasu avalikust lubamisest tekkivate nõuete sissenõutavaks muutumine ja aegumine
  4. 3. Asja ettenäitamise õigus
   1. 3.1. Asja ettenäitamise õiguse üldiseloomustus
   2. 3.2. Asja ettenäitamise nõude eeldused
   3. 3.3. Dokumendiga tutvumise nõude erisused
   4. 3.4. Asja ettenäitamisega seoses tekkiva kahju ning kulutuste hüvitamine
  5. 4. Käsundita asjaajamise õigus
   1. 4.1. Käsundita asjaajamise õiguse üldiseloomustus
   2. 4.2. Käsundita asjaajamise võlasuhte subjektid
   3. 4.3. Õigustatud käsundita asjaajamise eeldused
    1. 4.3.1. Teise isiku asja ajamine tema soodustamise tahtlusega
    2. 4.3.2. Asjaajamiseks aluse puudumine
    3. 4.3.3. Soodustatu huvi ning tahtega arvestamine
    4. 4.3.4. Asjaajamise heakskiitmine soodustatu poolt
    5. 4.3.5. Avalike huvidega arvestamine
   4. 4.4. Poolte õigused ja kohustused õigustatud käsundita asjaajamise korral
    1. 4.4.1. Asjaajaja kohustused
    2. 4.4.2. Soodustatu kohustused
   5. 4.5. Õigustamatu käsundita asjaajamine
    1. 4.5.1. Õigustamatu käsundita asjaajamise mõiste
    2. 4.5.2. Poolte õigused ja kohustused õigustamatu käsundita asjaajamise korral
   6. 4.6. Mitteehtne käsundita asjaajamine
   7. 4.7. Käsundita asjaajamise õiguse seosed teiste instituutidega
   8. 4.8. Käsundita asjaajamisest tekkivate nõuete sissenõutavaks muutumine ja aegumine
  6. 5. Alusetu rikastumise õigus
   1. 5.1. Alusetu rikastumise õiguse üldiseloomustus
   2. 5.2. Soorituskondiktsiooni eeldused
    1. 5.2.1. Soorituskondiktsiooni eelduste üldiseloomustus
    2. 5.2.2. Võlgniku rikastumine
    3. 5.2.3. Võlausaldaja sooritus
    4. 5.2.4. Soorituse õigusliku aluse puudumine
    5. 5.2.5. Soorituskondiktsiooni välistavad asjaolud
    6. 5.2.6. Soorituskondiktsiooni erijuhtumid
   3. 5.3. Mittesoorituskondiktsiooni eeldused
    1. 5.3.1. Mittesoorituskondiktsioonist üldiselt
    2. 5.3.2. Rikkumiskondiktsioon
    3. 5.3.3. Regressikondiktsioon
    4. 5.3.4. Kulutuste kondiktsioon
    5. 5.3.5. Mitteõigustatud isiku kehtetust käsutusest tulenev kondiktsioon
    6. 5.3.6. Mitteõigustatud isiku tasuta käsutusest tulenev kondiktsioon
    7. 5.3.7. Õigustatud isiku tasuta käsutusest tulenev kondiktsioon
    8. 5.3.8. Vastuvõtmiseks õigust mitteomavale isikule kohustuse täitmisest tulenev kondiktsioon
   4. 5.4. Poolte õigused ja kohustused soorituskondiktsiooni puhul
    1. 5.4.1. Saadu, sellest saadud kasu ning saadu eest hüvitisena omandatu väljaandmine
    2. 5.4.2.  Saadu väärtuse hüvitamine
    3. 5.4.3. Saaja rikastumise äralangemisega arvestamine
    4. 5.4.4. Saaja tehtud kulutuste hüvitamine
    5. 5.4.5. Kehtetute vastastikuste lepingute tagasitäitmise erisused
    6. 5.4.6. Saaja kõrgendatud vastutus
   5. 5.5. Poolte õigused ja kohustused mittesoorituskondiktsiooni puhul
    1. 5.5.1. Teise isiku õiguse rikkuja vastutuse ulatus
    2. 5.5.2. Õigustamatu ja kehtetu käsutuse tegija vastutuse ulatus
    3. 5.5.3. Nõude ulatus kulutuste kondiktsiooni korral
    4. 5.5.4. Nõude ulatus mittesoorituskondiktsiooni muude liikide korral
   6. 5.6. Alusetust rikastumisest tulenevate nõuete sissenõutavateks muutumine ja aegumine
  7. 6. Deliktiõigus
   1. 6.1. Deliktiõiguse üldiseloomustus ja eristamine teistest instituutidest
    1. 6.1.1. Deliktiõigus ja selle eesmärgid
    2. 6.1.2. Deliktiõiguse ja lepinguõiguse eristamine
    3. 6.1.3. Lepingueelsetest läbirääkimistest tekkiva vastutuse eristamine deliktiõiguslikust vastutusest
    4. 6.1.4. Kahju hüvitamise solidaarkohustus
   2. 6.2. Deliktiõiguse subjektid
    1. 6.2.1. Deliktiõiguse subjektide õigus-, teo- ja deliktivõime
    2. 6.2.2. Juriidilise isiku deliktiõiguslik vastutus
    3. 6.2.3. Juriidilise isiku juhtorgani liikme deliktiõiguslik vastutus
    4. 6.2.4. Õigusjärglus deliktiõiguslikes suhetes
    5. 6.2.5. Kindlustussuhte subjektid deliktiõiguse subjektidena
   3. 6.3. Lepinguvälise kahju süüline põhjustamine ehk delikti üldkoosseis
    1. 6.3.1. Delikti üldkoosseisu üldiseloomustus
    2. 6.3.2. Tegu kui objektiivse teokoosseisu ja delikti üldkoosseisu element
    3. 6.3.3. Põhjuslik seos kui objektiivse teokoosseisu ja delikti üldkoosseisu element
    4. 6.3.4. Põhjuslikku seosesse sekkuvate kõrvaliste faktoritega arvestamine
    5. 6.3.5. Kahju ühine põhjustamine
    6. 6.3.6. Põhjusliku seose tuvastamise eriprobleemid
    7. 6.3.7. Teo õigusvastasus kui delikti üldkoosseisu element
    8. 6.3.8. Delikti üldkoosseisuga hõlmatud deliktide liigid
    9. 6.3.9. Teo õigusvastasust välistavad asjaolud
    10. 6.3.10. Isiklike õiguste rikkumise õigusvastasuse kindlakstegemine
    11. 6.3.11. Süü kui delikti üldkoosseisu element
    12. 6.3.12. Süü vormid
    13. 6.3.13. Väline ja sisemine hooletus
    14. 6.3.14. Deliktivõimetus kui süüd välistav asjaolu ning deliktivõimetu isiku mittesüüline vastutus
   4. 6.4. Riskivastutus
    1. 6.4.1. Riskivastutuse üldiseloomustus
    2. 6.4.2. Suurema ohu allika mõiste
    3. 6.4.3. Põhjusliku seose erisused riskivastutuse korral
    4. 6.4.4. Riskivastutuse subjektid
    5. 6.4.5. Riskivastutust välistavad asjaolud
   5. 6.5. Tootja vastutus
    1. 6.5.1. Tootja vastutuse üldiseloomustus
    2. 6.5.2. Toote ja tootja mõisted
    3. 6.5.3. Toote puuduse mõiste
    4. 6.5.4. Tootjat vastutusest vabastavad asjaolud
   6. 6.6. Vastutus teise isiku õigusvastaselt tekitatud kahju eest
    1. 6.6.1. Teise isiku eest vastutamise liigid ja üldpõhimõtted
    2. 6.6.2. Vanema, eestkostja ja lepingulise järelevalvaja vastutus alla 14 aasta vanuse lapse õigusvastaselt tekitatud kahju eest
    3. 6.6.3. Vanema, eestkostja ja lepingulise järelevalvaja deliktiline vastutus 14–18 aasta vanuse lapse õigusvastaselt tekitatud kahju eest
    4. 6.6.4. Eestkostja vastutus vaimse puude tõttu eestkoste alla antud deliktivõimetu täisealise isiku õigusvastaselt tekitatud kahju eest
    5. 6.6.5.  Teise isiku teenust kasutava isiku vastutus teenuse osutaja õigusvastaselt tekitatud kahju eest
   7. 6.7. Poolte õigused ja kohustused deliktiõigusliku vastutuse korral
    1. 6.7.1. Varalise kahju hüvitamine kui deliktiõiguslik kaitsevahend
    2. 6.7.2. Varalise kahju hüvitamise ulatus eri liiki deliktide korral
    3. 6.7.3. Varalise kahju eest väljamõistetava hüvitise suuruse määramise põhimõtted
    4. 6.7.4. Varalise kahju eest mõistetava hüvitise vähendamine
    5. 6.7.5. Mittevaralise kahju deliktiõiguslik hüvitamine
    6. 6.7.6. Ebaõigete andmete ümberlükkamise või paranduse avaldamise nõue
    7. 6.7.7. Õigusvastase tegevuse lõpetamise või õigusvastase tegevusega ähvardamise keelamise nõue
    8. 6.7.8. Õigusvastaselt tekitatud kahju vabatahtlik heastamine
   8. 6.8. Õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise nõuete aegumine
  8. KASUTATUD LÜHENDID
  9. KASUTATUD KIRJANDUS